By Aditya Shrivastava, Damodaram Sanjivayya National Law University.