Lexis Nexis
Nirma University
Home Tags Lawctopus christmas

Tag: lawctopus christmas

YOU are the Christmas Gift for Lawctopus: Thank YOU for YOU

You are our only reader, one and only, you, you, you. And you are our only contributor. You, law student, YOU. You are our creator, you are our preserver and you are our destroyer. And we love you! We even worship you.