By Prakhar Tandon, Narvadeshwar Vidhi Mahavidyalaya, 2nd Year